Szkolenia specjalizacyjne

Informacje ogólne

Szkolenie specjalizacyjne, zwane specjalizacją jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.67 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039 z póź. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

Wszystkie planowane szkolenia specjalizacyjne odbywać się będą wg najnowszych programów zaakceptowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. (szczegóły na stronie).

Rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego jest planowane na październik 2015 roku. Uczelnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od określonego szkolenia specjalistyczne przy zbyt małej liczbie chętnych do tego szkolenia.

Warunkiem przystąpienia do szkolenia specjalizacyjnego jest posiadanie co najmniej dwuletniego stażu pracy w zawodzie.

Specjalizacja przeznaczona jest dla pielęgniarek, które:

 1. Posiadają prawo wykonywania zawodu,
 2. Pracowały w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat,
 3. Zostały dopuszczone do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Specjalizacja – dokumenty dla wszystkich kandydatów

 1. Podanie - wniosek o dopuszczenie do specjalizacji – wydruk z systemu DVI,
 2. Aktualne (nie starsze niż 3 m-ce) zaświadczenie z zakładu pracy o stażu pracy w zawodzie na określonym stanowisku i oddziale (oryginał),
 3. Kopia prawa wykonywania zawodu, oryginał do wglądu,
 4. Kserokopia dowodu osobistego, oryginał do wglądu,

Dododatkowe dokumenty dla specjalizacji: Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

Warunkiem zakwalifikowania na specjalizację jest spełnienie przez pielęgniarkę wymogów zawartych w art. 67 ust. 4 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.), a ponadto legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa oraz kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego.

Dodatkowo każda Pielęgniarka musi posiadać kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, udokumentowane uwierzytelnioną kopią:

 • dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r.
lub
 • zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne
lub
 • zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment.

Dododatkowe dokumenty dla specjalizacji: Pielęgniarstwo chirurgiczne

Warunkiem zakwalifikowania na specjalizację jest spełnienie przez pielęgniarkę wymogów zawartych w art. 67 ust. 4 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.), a ponadto legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa oraz kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego. Dodatkowo każda Pielęgniarka musi posiadać kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, udokumentowane uwierzytelnioną kopią:

 • dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r.
lub
 • zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne
lub
 • zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment.

Dododatkowe dokumenty dla specjalizacji: Pielęgniarstwo geriatryczne

Warunkiem zakwalifikowania na specjalizację jest spełnienie przez pielęgniarkę wymogów zawartych w art. 67 ust. 4 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.), a ponadto legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa oraz kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego.

Dodatkowo każda Pielęgniarka musi posiadać kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, udokumentowane uwierzytelnioną kopią:

 • dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r.
lub
 • zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne
lub
 • zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment.

Dododatkowe dokumenty dla specjalizacji: Pielęgniarstwo onkologiczne

Dodatkowo każda Pielęgniarka musi posiadać kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, udokumentowane uwierzytelnioną kopią:

 • dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r.
lub
 • zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne
lub
 • zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment.

Dododatkowe dokumenty dla specjalizacji: Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

Dodatkowo każda Pielęgniarka musi posiadać kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, udokumentowane uwierzytelnioną kopią:

 • dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r.
lub
 • zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne
lub
 • zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment.

Dododatkowe dokumenty dla specjalizacji: Pielęgniarstwo pediatryczne

Dodatkowo każda Pielęgniarka musi posiadać kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, udokumentowane uwierzytelnioną kopią:

 • dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r.
lub
 • zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne
lub
 • zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment.

Dodatkowe dokumenty dla osób ubiegających się o skrócenie specjalizacji (warunki skrócenia specjalizacji – patrz poniżej)

 1. Dyplom ukończenia magisterskich studiów pielęgniarskich (oryginał do wglądu),
 2. Świadectwo ukończenia szkolenia oraz zaświadczenie o co najmniej 5-cio letnim stażu pracy.
 3. Dyplom pielęgniarza/ki specjalisty (oryginał do wglądu)

Dodatkowe dokumenty dla osób które będą się ubiegać o zwolnienie z zaliczonych modułów i staży cząstkowych:

 1. Zaświadczenie o odbytym kursie kwalifikacyjnym lub,
 2. Zaświadczenie o odbytym kursie specjalistycznym lub,
 3. Zaświadczenie od pracodawcy o co najmniej pięcioletnim stażu pracy w zawodzie i aktualnym zatrudnieniu w komórce organizacyjnej o profilu zgodnym ze stażem cząstkowym.
 4. Wniosek o zaliczenie modułów, wybranych jednostek modułowych i szkolenia praktycznego – Wniosek składa się po rozpoczęciu specjalizacji.

Podstawa prawna skrócenia specjalizacji

Specjalizacja trwa zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1923):
§ 6. 1. Czas trwania specjalizacji obejmuje okres niezbędny do zrealizowania wszystkich modułów kształcenia, zawartych w ramowym programie specjalizacji, nie może być on jednak krótszy niż 18 miesięcy i dłuższy niż 24 miesiące.

Skrócenie czasu trwania specjalizacji, może, zgodnie z § 6. 2. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1923), nastąpić jeżeli pielęgniarka, spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

1) posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa oraz jest zatrudniona na stanowisku zgodnym z dziedziną specjalizacji;

2) ukończyła szkołę o specjalności pielęgniarstwo psychiatryczne oraz posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie w tej specjalności i ubiega się o tytuł pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego;

3) ukończyła szkolenie, w tym za granicą, w zakresie zgodnym z dziedziną specjalizacji, trwające co najmniej 3 miesiące, i posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie, w zakresie zgodnym z dziedziną specjalizacji;

4) ukończyła specjalizację w innej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.”

Podstawa prawna zwolnienia z zaliczonych modułów

Zwolnienia odbywają się na podstawie § 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1923):

§ 6. 3. Organizator kształcenia może także zaliczyć moduły, wybrane jednostki modułowe i szkolenie praktyczne i zwolnić pielęgniarkę z obowiązku ich odbywania, jeżeli zostały one zrealizowane w ramach:

1. kursu kwalifikacyjnego w zakresie objętym programem specjalizacji - w wymiarze nie większym niż określony w ramowym programie kształcenia dla tego rodzaju kursu;


2. kursu specjalistycznego w zakresie objętym programem specjalizacji - w wymiarze nie większym niż określony w ramowym programie kształcenia dla tego rodzaju kursu.


3. Organizator kształcenia może również zaliczyć staż cząstkowy stanowiący część szkolenia praktycznego i zwolnić pielęgniarkę z obowiązku jego odbywania w przypadku, gdy posiada ona co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie i jest aktualnie zatrudniona w komórce organizacyjnej o profilu zgodnym ze stażem cząstkowym.